С Т А Т У Т

РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ЦЕНТР ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ЦЕРКОВ «АСОЦІАЦІЯ БЛАГА ЗВІСТКА»

(нова редакція)

м. Кам’янське

 

 РОЗДІЛ 1

Загальні положення.

1.1. Релігійна організація «Центр євангельських церков «Асоціація  Блага звістка» (надалі – Центр «Асоціація Блага звістка») створено відповідно до рішення Загальних зборів, на підставі Конституції України, Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», іншого чинного законодавства України.

1.2. Центр «Асоціація Блага звістка» здійснює свою діяльність на підставі  Конституції України, Закону України «Про свободу совісті  та релігійні організації», Біблії (книгах Святого Письма,  Старого та Нового Заповітів), цього  Статуту та  іншого чинного законодавства України.

1.3. Найменування Релігійної організації:

Повне найменування Релігійної організації:

українською мовою – Релігійна організація «Центр євангельських церков «Асоціація Блага звістка»;

         Скорочене найменування Релігійної організації:

українською мовою – Р.О. Центр «Асоціація  Блага звістка»;

1.4.Місцезнаходження Центру «Асоціація Блага звістка»:

51910, м.Кам’янське, Дніпропетровська обл.,  вул. Івана Сірка, 49

1.5. Діяльність Центру  «Асоціація Блага звістка» поширюється на територію України.

1.6. Центр  «Асоціація Блага звістка» є об’єднанням релігійних громад євангельського віросповідання на основі  їх спільних релігійних інтересів в сповіданні християнської віри та поширенню віри в Господа Ісуса Христа.

1.7. Діяльність Центру «Асоціація Блага звістка» здійснюється на засадах законності, гласності, добровільності, самоврядування, гуманності та спільних інтересів і рівності прав його членів.

1.8. Центр «Асоціація Блага звістка» здійснює свою діяльність у тісному співробітництві з іншими релігійними організаціями,  фізичними особами, які сповідують Господа Ісуса Христа, як свого Господа та Спасителя і своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань Центру «Асоціація Блага звістка»

РОЗДІЛ 2

 Юридичний статус Центру «Асоціація Блага звістка».

 2.1.  Центр  «Асоціація Блага звістка» є юридичною особою згідно з чинним законодавством України. Як юридична особа користується правами і несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України і свого Статуту.

2.2.  Центр «Асоціація Блага звістка» має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, символіку.

2.3. Центр «Асоціація Блага звістка» є неприбутковою організацією , не виконує державних функцій.

2.4. Центр  «Асоціація Блага звістка» від свого імені укладає угоди, набуває майнові та немайнові права, несе обов’язки, користується всіма правами юридичної особи, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.5. Центр  «Асоціація Блага звістка» не несе відповідальності за зобов’язаннями  членів, члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Центру  «Асоціація Блага звістка»

2.6. Центр «Асоціація Блага звістка» не несе відповідальності за зобов’язання держави, відповідно держава не несе відповідальності за зобов’язання Центру  «Асоціація Блага звістка».

 

РОЗДІЛ 3

Мета, завдання та напрямки діяльності Центру  «Асоціація Блага звістка»

 3.1. Мета діяльності Центру  «Асоціація Блага звістка» є:

— задоволення релігійних потреб її членів у спільному сповіданні та поширенні християнської віри на основі Біблії;

—  надання  консультаційних та інформаційних послуг по духовним та моральним питанням;

— популяризація християнських духовних цінностей, сприяння вихованню та моральному становленню особистості на основі християнської моралі;

— налагодження та пропаганда співробітництва між представниками різних конфесій , релігійними, культурними та громадськими діячами заради поширення віри в Господа Ісуса Христа та розвитку добросусідських відносин;

3.2. Для виконання своєї статутної мети,  Центр  «Асоціація Блага звістка» в установленому чинним законодавством України  порядку,  вирішує такі завдання:

— сприяє вивченню, узагальненню і популяризації християнського вчення  з врахуванням українського та світового досвіду;

— сприяє розвитку релігійних громад,  що входять до Центру «Асоціація Блага звістка»;

— здійснює духовну, організаційну та матеріальну підтримку релігійних громад, що є членами Центру  «Асоціація Блага звістка»;

— сприяє проповіді Євангелія Ісуса Христа всім людям.

3.3. Для виконання статутних завдань Центр  «Асоціація Блага звістка»  в установленому чинним законодавством  України порядку:

— засновує та утримує вільно доступні місця богослужіння та релігійних зборів;

— організує зустріч для проведення богослужіння, релігійних зборів та розповсюдження знань в історичній, культурній та богословських областях;

— надає організаційну, матеріальну та інші види допомоги віруючим християнам у створені релігійних громад;

— безперешкодно проводить богослужіння, релігійні обряди, церемонії, процесії, свята в культових будівлях та на прилеглій території, на кладовищах, в орендованих та переданих у користування приміщеннях, квартирах та приватних будинках, в установах, організаціях та на підприємствах за ініціативою їх колективів та дозволу адміністрації, лікарнях, госпіталях, будинках для престарілих та інвалідів, військових частинах, місцях попереднього ув’язнення та покарання – на прохання громадян, які перебувають у них та за згодою адміністрації;

— засновує місії (місіонерські товариства) та духовні навчальні заклади з правами юридичної особи;

— засновує відповідно до чинного законодавства України засоби масової інформації, видавничі органи, створює телевізійні та радіо передачі,  розповсюджує релігійну літературу та інші навчальні та інформаційні матеріали релігійного змісту через засоби масової інформації;

— для виховання дітей, молоді, піднесення духовного, морального рівня віруючих, духовно – виховної роботи серед населення, удосконалення служителів,  Центр  «Асоціація Блага звістка» може бути засновником біблійних шкіл, курсів для вивчання Біблії, недільних шкіл, дитячих та молодіжних таборів відпочинку, фонотек, аудіо-відео студій, бібліотек, гуртків по вивченню Біблії,  музичних та інших  гуртків, благодійних, євангелізаційних, музичних груп, хорів;

— встановлює та підтримує міжнародні зв’язки та прямі контакти з міжнародними релігійними центрами та зарубіжними організаціями, включаючи виїзд закордон з релігійними  цілями, а також запрошувати з вказаними цілями іноземних громадян та забезпечувати їх проживання в Україні;

— проводить конференції, семінари, бесіди, фестивалі, концерти та інші масові заходи, що спрямовані на проповідь Євангелія та Господа Ісуса Христа;

— здійснює просвітницьку діяльність, надає консультаційні та інформаційні послуги на духовно-моральну тематику, по проповіді Євангелія та Господа Ісуса Христа;

— засновує духовно-консультаційну службу та «телефони довіри»;

— засновує реабілітаційні центри з метою звільнення людей від  нарко- та алко- залежності  та проповіді Євангелія Господа Ісуса Христа, які діють як окремі юридичні особи;

— здійснює благодійну діяльність та милосердя як самостійно, так і через громадські фонди;

— сприяє та підтримує  діяльність, спрямовану  на надання консультаційних та інформаційних послуг по духовній та моральній тематиці, популяризації християнських духовних цінностей, вихованню та моральному становленню особистості на основі християнської моралі ;

— розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;

— отримує та надає гуманітарну  допомогу;

— здійснює інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та даному статуту.

 

РОЗДІЛ 4

Члени Центру «Асоціація Блага звістка». Порядок прийому в члени.

 4.1. Членами Центру «Асоціація Блага звістка»  можуть бути релігійні громади Євангельського віросповідання, які визнають його статутні завдання.

4.2. Прийом у члени Центру  «Асоціація Блага звістка» здійснюється Радою пасторів у два етапи:

— на підставі поданої до Ради пасторів письмової заяви уповноваженими представниками релігійної громади щодо вступу у члени Центру  «Асоціація Блага звістка», та за рішенням Ради пасторів, кандидатам у члени Центру надається випробувальний термін  на один рік;

— після закінчення випробувального терміну кандидати у члени Центру  «Асоціація Блага звістка»  приймаються у дійсні члени.

4.3. Члени Центру «Асоціація Блага звістка», через уповноважених представників, мають право:

—  обирати та бути обраними до складу керівних та контролюючих органів Центру Асоціація Блага звістка»;

— брати участь у заходах, які здійснює  Центр  «Асоціація Блага звістка»;

— вносити пропозиції до органів управління  з питань, що пов’язані з діяльністю Центру «Асоціація Блага звістка»;

— отримувати будь-яку інформацію про діяльність Центру;

4.4. Члени Центру «Асоціація Блага звістка»   зобов’язані:

— брати участь у житті Центру «Асоціація Блага звістка», керуючись Словом Божим, даним Статутом, внутрішніми настановами;

— дотримуватися вимог Статуту та виконувати рішення органів управління Центру «Асоціація Блага звістка»;

— всебічно сприяти реалізації статутних завдань Центру «Асоціація Блага звістка».

4.5. Члени Центру «Асоціація Блага звістка»  добровільно вибувають із його членів шляхом рішення своїх органів управління та подачі заяви Раді пасторів Центру «Асоціація Блага звістка». Заява розглядається впродовж одного місяця з дня її отримання.

 

РОЗДІЛ 5

5.1 Органи правління Центру  «Асоціація Блага звістка».

 5.1.1 Органами правління Центру «Асоціація Блага звістка» є:

  • Вищим органом управління є Загальні збори;
  • Виконавчим органом є Директор;
  • Контролюючим органом є Ревізійна комісія.

5.2 Загальні збори .

5.2.1. Вищим органом управління Центру «Асоціація Блага звістка» є Загальні збори, які скликаються Радою пасторів не рідше, ніж один раз на рік. Про скликання та порядок денний члени Центру «Асоціація Блага звістка» сповіщаються не пізніш, ніж за один місяць до відкриття Загальних зборів.

5.2.2. У виключних обставинах Загальні збори скликаються на вимогу не менш ніж однієї третини членів Центру «Асоціація Блага звістка» або за ініціативою Ради пасторів у місячний термін.

5.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

— визначення основних напрямків діяльності, в тому числі про припинення діяльності Центру «Асоціація Блага звістка»;

— затвердження Статуту , внесення до нього змін та доповнень;

— обрання Ради пасторів, директора Центру «Асоціація Блага звістка», ревізійної комісії, затвердження їх звітів.

5.2.4. Загальні збори є правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше, ніж 2/3 представників членів Центру «Асоціація Блага звістка». Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх.

5.2.5. При прийнятті рішення про ліквідацію або реорганізацію Центру «Асоціація Блага звістка», а також внесення змін та доповнень до  Статуту, повинно проголосувати не менше, ніж 2/3 присутніх.

5.2.6. В період між Загальними зборами керівництво діяльністю Центру «Асоціація Блага звістка»  здійснює Рада пасторів, яка складається з семи членів, та обирається на Загальних зборах на термін п’ять років.

Рада пасторів:

  • визначає напрямки духовного вчення членів Центру «Асоціація Блага звістка»;
  • визначає напрямки діяльності та затверджує плани роботи Центру «Асоціація Блага звістка»;
  • здійснює прийом та виключення членів Центру «Асоціація Блага звістка»;
  • затверджує печатку з найменуванням та символіку Центру «Асоціація Блага звістка»;

—     в межах своєї компетенції, для виконання статутних завдань, приймає

рішення про утворення необхідних комісій, секцій по напрямках

діяльності, як постійних так і тимчасових, затверджує положення про

них;

  • приймає рішення про створення госпрозрахункових організацій, установ, підприємств зі статусом юридичної особи та затверджує їх статути і положення;

— приймає рішення щодо угод (договорів) вартістю понад 50000,00 грн.

(П’ятдесят тисяч гривень) або які укладаються на строк понад 12 місяців;

— розглядає питання та приймає рішення щодо укладення будь-яких

договорів стосовно нерухомого майна;

— розглядає інші питання, які виносяться на обговорення за ініціативою

членів Центру «Асоціація Блага звістка».

5.2.7. Засідання Ради пасторів правомочне, якщо на ньому присутні не

менше, ніж половина членів Ради пасторів. Рішення приймаються простою

більшістю голосів.

5.3. Виконавчий орган .

5.3.1. Виконавчим органом Центру «Асоціація Блага звістка», що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, який обирається Загальними зборами Релігійної організації терміном на п’ять років.

5.3.2. Директор має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Центру «Асоціація Блага звістка».

5.3.3. Директор Центру  «Асоціація Блага звістка» уповноважений:

— діяти без довіреності від імені Центру «Асоціація Блага звістка»;

— представляти Центр «Асоціація Блага звістка» у взаєминах з українськими, іноземними юридичними установами, підприємствами і організаціями та фізичними особами, в державних юрисдикційних органах;

— укладати та підписувати від імені Центру «Асоціація Блага звістка»  контракти, договори, угоди що укладаються на суму, яка не перебільшує 50 000 (П’ятдесят тисяч) гривень або які укладаються на строк не більший ніж 12 місяців та забезпечувати їх виконання;

— підписувати договори стосовно нерухомості тільки на підставі прийнятого рішення Ради пасторів;

— відкривати в банківських установах розрахункові та інші рахунки;

— приймати на роботу і звільняти з роботи працівників дирекції Центру «Асоціація Блага звістка», застосовувати до них заходи заохочення і накладати стягнення;

— затверджувати щорічний кошторис, штатний розклад та погоджувати їх з Радою пасторів;

— приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

— організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Центру «Асоціація Блага звістка»;

— забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Ради пасторів;

— приймати рішення, в межах його компетенції, щодо інших питань з поточної діяльності Центру «Асоціація Блага звістка».

5.4. Ревізійна комісія.

5.4.1. Контроль за діяльністю  Центру «Асоціація Блага звістка» здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється строком на п’ять років  під час проведення Загальних зборів. Ревізійна комісія складається з трьох членів. Директор не може бути членом ревізійної комісії

5.4.2. Ревізійна комісія:

—   здійснює контроль за фінансово-господарської діяльністю Центру «Асоціація Блага звістка»;

— доповідає про результати проведених нею перевірок на Загальних зборах.

— складає висновок щодо річних звітів та балансів Центру  «Асоціація Блага звістка»;

— відповідає тільки перед Загальними зборами;

— для здійснення своєї діяльності Ревізійна комісія користується правом доступу до фінансової документації Центру  «Асоціація Блага звістка».

РОЗДІЛ 6

Трудові відносини у  Центрі  «Асоціація Блага звістка».

6.1. Центр «Асоціація Блага звістка»  має право приймати на роботу громадян, згідно штатного розпису.

6.2. Праця працівників може виконуватись як на засадах штатних посад, так і за сумісництвом та на добродійних засадах.

6.3. Умови праці встановлюються за взаємною згодою Центру  «Асоціація Блага звістка» та працівником і  визначаються трудовою угодою, укладеної у письмовій формі.

6.4. Центр «Асоціація Блага звістка»  має право залучати до праці українських та іноземних спеціалістів. Самостійно визначає форми, системи, розміри оплати праці.

6.5. На громадян,  що працюють у Центрі «Асоціація Блага звістка» за трудовим  договором, поширюється законодавство  Україні про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та забезпечення, оподаткування.

 

РОЗДІЛ 7

Облік та звітність Центру «Асоціація Блага звістка»

7.1. Центр  «Асоціація Блага звістка» здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї  діяльності. Складає статистичну інформацію, а також надає фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Центр «Асоціація Блага звістка»  має право вступати в договірні відносини з державними та іншими організаціями, установами, підприємствами і громадянами, в тому числі і з закордонними, вести некомерційну господарську діяльність (без мети отримання прибутків), яка відповідає меті  Центру  та сприяє реалізації його статутних завдань у відповідності з чинним законодавством України.

7.3. Перший фінансовий рік Центру «Асоціація Блага звістка» розпочинається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Кожний наступний фінансовий рік відповідає календарному.

 

РОЗДІЛ 8

Власність  Центру «Асоціація Блага звістка».

 8.1. Центр «Асоціація Блага звістка» володіє, користується та розпоряджається майном, що належить йому на праві власності.

8.2. У власності Центру «Асоціація Блага звістка» можуть знаходитись будівлі, земельні ділянки, предмети культу, об’єкти виробничого, соціального та благодійного призначення, транспорт та інше майно, необхідне для забезпечення його діяльності, з урахування обмежень, встановлених для неприбуткових організацій згідно чинного законодавства України.

8.3. У власності Центру  «Асоціація Блага звістка»  може бути також майно, що знаходиться за межами України.

8.4. Центр «Асоціація Блага звістка» має право звертатися за добровільним фінансовим та іншими пожертвуваннями, отримувати їх, в тому числі, із-за кордону, та використовувати для своїх цілей .

8.5. Грошові кошти Центру  «Асоціація Блага звістка»  складаються з:

— добровільних внесків членів Центру «Асоціація Блага звістка»;

— добровільних пожертв від громадян та організацій як України, так і інших держав;

— внесків по заповітам громадян України, інших держав;

— надходжень від виробничих підприємств, закладів, які утворені Центром «Асоціація Блага звістка»;

— інших джерел згідно чинного законодавства України.

8.6. Грошові кошти та майно Центру «Асоціація Блага звістка» використовується за призначенням у відповідності з чинним законодавством України.

8.7. На майно культового призначення, що належить Центру «Асоціація Блага звістка»  не може бути накладено стягнення за претензіями кредиторів.

8.8. Прибутки та майно Центру  «Асоціація Блага звістка» або їх частина не підлягають розподілу між засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена, його  посадових осіб (крім оплати їхньої праці та нарахувань єдиного соціального внеску).

 

РОЗДІЛ 9

Порядок внесення змін і доповнень до Статуту.

9.1. Зміни та доповнення до Статуту викладаються у новій редакції, затверджуються Загальними зборами Центру «Асоціація Блага звістка» та реєструються відповідно до чинного законодавства.

9.2. Загальні збори по затвердженню нової редакції Статуту вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 членів Центру «Асоціація Блага звістка». Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, коли за нього віддали голоси дві третини присутніх.

 

РОЗДІЛ 10

Припинення діяльності Центру  «Асоціація Блага звістка»

та розпорядження майном в разі припинення її діяльності.

 10.1. Діяльність Центру  «Асоціація Блага звістка» може бути припинено у зв’язку з його  реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням) або ліквідацією.

10.2. Діяльність Центру  «Асоціація Блага звістка»  може бути припинено за бажанням  релігійних громад , що є членами Центру  , за рішенням суду у разі порушення Центром положень  Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та інших законодавчих актів України.

10.3. Припинення діяльності Центру «Асоціація Блага звістка» здійснюється за рішенням Загальних зборів.

10.4. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Центру «Асоціація Блага звістка» , за рішенням Загальних зборів створюється ліквідаційна комісія.

10.5. Відомості та документи, необхідні для ліквідації Центру  «Асоціація Блага звістка», надаються до органу, який прийняв рішення про його державну реєстрацію при його створені.

10.6. Після припинення діяльності Центру «Асоціація Блага звістка» майно, що надане йому  у користування державними, громадськими організаціями, іншими юридичними особами та громадянами, повертається його власнику.

10.7. У разі ліквідації  Центру  «Асоціація Блага звістка» його майно, грошові кошти та інші цінності (активи)  повинні бути передані іншій неприбутковій релігійній  організації  або зараховані до доходу бюджету.